Mūsu vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas statistikas un mārketinga nolūkos. Ja piekrītat sīkfailu izmantošanai šiem mērķiem, lūdzu, noklikšķiniet uz "Piekrītu", lai turpinātu izmantot vietni. Personas datu apstrādes noteikumi 

Pirkšanas un pārdošanas noteikumi (līgums)

1. Līgumā lietotie izteicieni

1.1. nepārvaramas varas apstākļi - apstākļi, kas paredzēti Noteikumos par atbrīvošanu no atbildības nepārvaramas varas gadījumā, kas apstiprināti ar Lietuvas Republikas valdības 1996. gada 15. jūlija Rezolūciju Nr. 840, un citos Lietuvas Republikas tiesību aktos;

1.2. Pārdevējs - MB "Internetiniai biznesa sprendimai", uzņēmuma kods 302907106, kontakttālrunis +37061001150 , tīmekļa vietnes adrese http://pasipuosk.lt.

1.3. Pircējs - fiziska vai juridiska persona, kas iegādājas preces no Pārdevēja interneta veikala, kas atrodas http://pasipuosk.lt.

1.4. Prece(-es) - prece(-es), ko Pircējs pasūtījis Pārdevēja interneta veikalā;

1.5. Puses - Pircējs un Pārdevējs. Katru no tām atsevišķi var saukt par Pusi.

1.6. noteikumi un nosacījumi - šie Preču pārdošanas noteikumi un nosacījumi.

2.      Vispārīgi noteikumi

2.1. Noteikumi nosaka Pircēja un Pārdevēja savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību saistībā ar Pircēja veikto Preču iegādi.

2.2. Pārdevējs apņemas nodot Preces Pircējam Noteikumos noteiktajā kārtībā, bet Pircējs apņemas pieņemt pasūtītās Preces un samaksāt par tām Noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņos.

3.      Pirkšanas un pārdošanas līgums un tā noslēgšana

3.1. Pirkuma un pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs, interneta veikalā izvēloties vēlamo preci vai izveidojot iepirkumu grozu, norādot visus nepieciešamos datus un iepazīstoties ar Noteikumiem un nosacījumiem, nospiež pogu

"Pasūtījums".

3.2. Katrs līgums, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, tiek saglabāts Pārdevēja datubāzē.

4.      Pircēja tiesības un pienākumi

4.1. Pircēja tiesības.

4.1.1. Pircējam ir tiesības iegādāties Preces Pārdevēja interneta veikalā saskaņā ar Noteikumiem un nosacījumiem un Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

4.1.2. Pircējam ir tiesības saskaņā ar Lietuvas Republikas Ekonomikas ministra 2001. gada 17. augusta rīkojumu Nr. 258 "Par noteikumu apstiprināšanu par preču pārdošanu un pakalpojumu sniegšanu, slēdzot līgumus ar sakaru līdzekļu starpniecību" atteikties no pirkuma-pārdošanas līguma, rakstiski paziņojot par to Pārdevējam septiņu darba dienu laikā no Preču piegādes dienas.

4.1.3. Preču pirkšanas un pārdošanas gadījumā Pircējs var izmantot Noteikumu 4.1.2. punktā noteiktās atteikuma tiesības, ja Preces nav bojātas vai to izskats nav būtiski mainījies.

4.1.4. Pircējam ir arī citas Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktās tiesības.

4.2. Pircēja pienākumi.

4.2.1. Pircējs apņemas pieņemt Preces un samaksāt par Precēm un to piegādi.

4.2.2. Pircējs apņemas nekavējoties veikt izmaiņas reģistrācijas veidlapā, ja mainās Pircēja dati.

4.2.3. Pircējs apņemas neizpaust savu pieteikšanās informāciju trešajām personām. Ja tas notiek, viņam/viņai par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs. Ja Pircējs pazaudē savus pieteikšanās datus, viņam/viņai nekavējoties jāinformē Pārdevējs e-Juvelyrika tīmekļa vietnē norādītajos kontaktos, lai Pārdevējs varētu atcelt Pircēja reģistrāciju.

4.2.4. Pircējs apņemas ievērot citas Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktās prasības.

5.      Pārdevēja tiesības un pienākumi

5.1 Pārdevēja tiesības.

5.1.1. Pārdevējam ir tiesības ierobežot, apturēt (pārtraukt) Pircēja piekļuvi e-veikalam, ja Pircējs mēģina apdraudēt e-veikala darbību vai stabilu darbību vai pārkāpj savas saistības. Izņēmuma gadījumos Pārdevējam ir tiesības atcelt Pircēja reģistrāciju.

5.1.2 Pārdevējs var uz laiku vai pastāvīgi pārtraukt e-veikala darbību bez iepriekšēja brīdinājuma tikai pēc visu apmaksāto preču piegādes.

5.1.3 Pārdevējam ir tiesības atcelt Pircēja pasūtījumu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja Pircējs nesamaksā par Precēm 3 (trīs) darba dienu laikā.

5.1.4. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus un nosacījumus, ņemot vērā normatīvo aktu prasības.

5.1.5 Pārdevējam ir citas Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktās tiesības.

5.2 Pārdevēja pienākumi.

5.2.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircējam atbilstošus nosacījumus e-veikala sniegto pakalpojumu izmantošanai.

5.2.2. Pārdevējs apņemas organizēt Preču piegādi uz Pircēja reģistrācijas veidlapā norādīto adresi, ja vien Pircējs rakstiski neinformē Pārdevēju par savu vēlmi saņemt Preces uz citu Pircēja norādīto adresi.

5.2.3 Pārdevējs apņemas aizsargāt Pircēja personas datus saskaņā ar Lietuvas Republikas Personas datu aizsardzības likumu.

5.2.4. ja Pārdevējs objektīvi nespēj piegādāt Pircējam Preci, Pārdevējs apņemas piedāvāt Pircējam analogu preci un, ja Pircējs atsakās pieņemt analogu preci, 7 (septiņu) darba dienu laikā atmaksāt Pircējam samaksāto naudu. Šādā gadījumā Pārdevējs ir atbrīvots no

atbildību par Preču nepiegādāšanu.

5.2.5 Pārdevējs apņemas ievērot citas Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktās prasības.

6. Preču piegāde

6.1 Preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi 5 (piecu) darba dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas (ja ir izvēlēta priekšapmaksa) par Precēm, ja vien kopā ar Precēm nav norādīts ilgāks termiņš. Preces piegādā Pārdevējs, tā pilnvarots pārstāvis vai kurjerpasta darbinieks.

6.2 Precīza piegādes cena ir atkarīga no Preču svara, tilpuma, izmēriem un piegādes vietas, tāpēc galīgā cena tiks norādīta tikai pēc pasūtījuma veikšanas.

6.3 Kad Preces ir piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Preces tiek uzskatītas par piegādātām Pircējam. Preces var saņemt tikai persona, kas veikusi pasūtījumu, vai persona, kas norādīta pasūtījuma veikšanas laikā. Pircējs apņemas apstiprināt Preces saņemšanu uz Pārdevēja e-pasta adresi ne vēlāk kā piegādes dienā. Ja Preces netiek piegādātas paredzētajā piegādes dienā, Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc paredzētās piegādes dienas, informē Pārdevēju. Ja netiek ievērota šajā apakšpunktā noteiktā paziņošanas procedūra, tiek uzskatīts, ka Pircējam nav pretenziju pret Pārdevēju saistībā ar Preču piegādi.

6.4. Preču piegādes brīdī Pircējs pārbauda Preču stāvokli. Tiklīdz Pircējs ir parakstījis preču pavadzīmi vai jebkuru citu Preču piegādes un pieņemšanas dokumentu, Preces tiek uzskatītas par piegādātām labā stāvoklī. Ja Pircējs pamana, ka piegādāto Preču iepakojums ir bojāts (saburzīts, samircis vai citādi ārēji bojāts), Pircējam tas jāatzīmē uz preču pavadzīmes vai cita piegādes dokumenta un Pārdevēja vai kurjera, kas piegādāja Preces, klātbūtnē jāsastāda brīvas formas Preču bojājumu akts. Ja Pircējs to neizdara, Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības pret Pircēju par jebkādiem Preces bojājumiem, kurus Pircējs nav marķējis saskaņā ar iepriekš minēto.

6.5. Visos gadījumos Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības par Preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja Preces netiek piegādātas Pircējam vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja neatkarīgu apstākļu dēļ.

6.6. Pārdevēja noteiktie piegādes termiņi ir provizoriski un netiek piemēroti gadījumos, kad Pārdevēja noliktavā nav nepieciešamo preču un Pircējs tiek informēts par pasūtīto preču trūkumu. Pircējs arī piekrīt, ka izņēmuma gadījumos Preču piegāde var aizkavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju, lai vienotos par piegādes noteikumiem.

7. Cena, maksa un maksāšanas kārtība

7.1. Preču klāsts un cena tiek norādīta tiešsaistes veikalā Līguma noslēgšanas brīdī. Cenas norāda euro.

7.2. Pircējs par Precēm maksā šādos veidos:

7.2.1. ar priekšapmaksu ar bankas pārskaitījumu - tā ir priekšapmaksa, kad Pircējs pēc pasūtījuma izdrukas un došanās uz tuvāko bankas filiāli pārskaita naudu uz Pārdevēja bankas kontu. Vai arī pēc pasūtījuma saņemšanas veiciet bankas pārskaitījumu, izmantojot tiešsaistes bankas pakalpojumus.

7.3. pēc tam, kad Pircējs ir izvēlējies vēlamo Preci, Pircējs var izdrukāt pasūtījuma lapu - priekšapmaksas rēķinu, kas saņemts pa e-pastu, un rēķins tiek izsniegts Pircējam Preču nosūtīšanas dienā pa e-pastu vai izmantojot saiti lietotāja saskarnē. Rēķinā un priekšapmaksas rēķinā norāda izvēlētās preces, preču daudzumu, piešķiramās atlaides un preču galīgo cenu, ieskaitot visus nodokļus. Papildu rēķinus neizsniedz.

7.4 Piegādes cenu e-veikala sistēma aprēķina groza kopsavilkumā.

8. Preču kvalitāte, garantija un atgriešana

8.1. Pārdevējs garantē, ka visu Preču kvalitāte atbilst Lietuvas Republikā noteiktajiem un ražotāja deklarētajiem standartiem, vai, ja šādu standartu nav, atbilst parastajām prasībām, kas piemērojamas Preču pārdošanai mazumtirdzniecībā. Preces ir tirdzniecībai derīgā stāvoklī, iepakojums ir nebojāts un glīti iepakots. Lietuvas Asambleju birojs uz precēm uzspiež zīmogu, kurā norādīta izstrādājumam atbilstošā smalkuma pakāpe.

8.2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka tiešsaistes veikalā norādītā preču krāsa, forma vai citi parametri var neatbilst faktiskajam preču izmēram, formai un krāsai Pircēja dēļ.

Pircēja izmantotā displeja īpašības.

8.3. Uz Pārdevēja precēm attiecas Lietuvas Republikas attiecīgajos tiesību aktos noteiktā garantija.

8.4. Preču atgriešana un apmaiņa notiek saskaņā ar Lietuvas Republikas ekonomikas ministra 2001. gada 17. augusta rīkojuma Nr. 258 "Preču pārdošana un pakalpojumu sniegšana, kad līgumi tiek slēgti, izmantojot sakaru līdzekļus" noteikumiem.

8.5 Pircējs var atgriezt Preces tikai tad, ja:

8.5.1. preces ir labā stāvoklī, nav lietotas un ir tirdzniecībai derīgas;

8.6. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja Preču atgriešanu, ja Pircējs neievēro šajā pantā noteikto Preču atgriešanas kārtību.

8.7. Pircējam ir tiesības 2 (divu) dienu laikā no Preču pieņemšanas dienas iesniegt Pārdevējam rakstiskas pretenzijas par vēlāk konstatētajām un dokumentētajām neatbilstībām. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā izskatīt pretenziju un pamatotas pretenzijas gadījumā piedāvāt Pircējam labot nederīgo Preci (ja iespējams), atgriezt Preci vai aizstāt to ar kvalitātes prasībām atbilstošu Preci, vai samazināt Preces cenu.

9. Atbildība

9.1 Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas veidlapā norādītās informācijas pareizību. Pircējs arī uzņemas pilnu atbildību par jebkādām sekām, kas izriet no reģistrācijas veidlapā norādīto datu neprecizitātes vai neprecizitātes. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot šo interneta veikalu.

9.2. Puses ir atbildīgas par pirkuma līguma, kas noslēgts, izmantojot interneta veikalu, pārkāpšanu Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

9.3. Pārdevējs nav atbildīgs par citu uzņēmumu tīmekļa vietnēs sniegto informāciju, pat ja Pircējs uz šīm tīmekļa vietnēm ir novirzīts, izmantojot saites Pārdevēja interneta veikalā.

9.4. Pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu nodošanu trešajām personām. Ja trešā persona izmanto Pārdevēja sniegtos pakalpojumus un ieiet interneta veikalā, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.

9.5. Pēc tam, kad Pircējs ir pasūtījis Preces, Pārdevējs var izbeigt noslēgto līgumu, ja Preces nav pieejamas, Pārdevējam ir aizdomas, ka Pircējs ir norādījis neprecīzus personas datus, un/vai Pārdevējs nav sazinājies ar Pircēju 3 (trīs) dienu laikā. Pārdevējs nekompensē nekādus zaudējumus, kas radušies šādas līguma izbeigšanas rezultātā.

9.6. Katra Puse apņemas atlīdzināt otrai Pusei jebkādus juridiskus zaudējumus vai izdevumus, kas radušies, ja Puse nav izpildījusi vai ir nepienācīgi izpildījusi savus pienākumus saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem.

9.7. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības, ja zaudējumi radušies tādēļ, ka Pircējs nav iepazinies ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem, neskatoties uz Pārdevēja ieteikumiem un pienākumiem, kad viņam ir dota iespēja to darīt.

9.8. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi, ja tās nav izpildītas nepārvaramas varas apstākļu dēļ, un tām nekavējoties jāinformē otra puse par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos.

10. Nobeiguma noteikumi

10.1 Pārdevējs visus paziņojumus nosūta uz e-pasta adresi, ko Pircējs norādījis reģistrācijas veidlapā.

10.2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus nosūta uz Pārdevēja e-veikala kontaktiem.

10.3 Visi strīdi, domstarpības un pretenzijas starp Pircēju un Pārdevēju, kas izriet no šī Līguma vai ir saistīti ar to, tiek risināti sarunu ceļā. Sarunas sāk, sākoties darba dienai.

rakstisku pieprasījumu otrai Pusei, norādot strīda priekšmetu, Puses vainīgās darbības, kas pārkāpj otras Puses tiesības, pārkāpuma novēršanas veidu un termiņus.

10.4. Visi strīdi, kas rodas saistībā ar šā nolīguma īstenošanu, tiek risināti sarunu ceļā. Gadījumā, ja strīds netiek atrisināts sarunu ceļā, tas tiek risināts saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību, un jurisdikcija ir noteikta pēc Pārdevēja juridiskās adreses.

10.5. Ciktāl tas nav paredzēts šajos Noteikumos un nosacījumos, Pušu tiesiskajām attiecībām piemēro Lietuvas Republikas attiecīgo likumu noteikumus.