Mūsu vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas statistikas un mārketinga nolūkos. Ja piekrītat sīkfailu izmantošanai šiem mērķiem, lūdzu, noklikšķiniet uz "Piekrītu", lai turpinātu izmantot vietni. Personas datu apstrādes noteikumi 

1. Vispārīgi noteikumi

1.1. Šie personas datu apstrādes noteikumi (turpmāk tekstā - "Noteikumi") reglamentē interneta vietnes pasipuosk.lt (turpmāk tekstā - "Interneta vietne") pircēja (turpmāk tekstā - "Reģistrētais apmeklētājs"), kurš ir ievadījis savus pareizos personas datus interneta vietnes anketā, personas datu vākšanas, apstrādes un uzglabāšanas pamatprincipus un kārtību (turpmāk tekstā - "Reģistrētais apmeklētājs").

1.2. Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu un citiem tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu vākšanu, apstrādi un uzglabāšanu.

1.3 Saskaņā ar šiem noteikumiem personas datu pārzinis ir MB "Internetiniai verslo sprendimai", uzņēmuma kods 302907106, adrese Salininkų sodų 1-oji g. 44, Viļņa, Lietuvas Republika (turpmāk tekstā - "datu pārzinis"). Personas datu vākšanai, apstrādei un uzglabāšanai

Datu pārzinis ir atbildīgs saskaņā ar likumu.

2. Personas datu vākšana, apstrāde, uzglabāšana

2.1. Datu pārzinis apstiprina, ka personas dati tiek vākti tiešās pārdošanas un mārketinga nolūkos un apstrādāti saskaņā ar godīguma, likumības un precizitātes principiem, kā arī ievērojot personas tiesības uz privātumu.

2.2. Datu pārzinis vāc un automātiski izmanto Reģistrētā apmeklētāja personas datus, ko Reģistrētais apmeklētājs sniedz, reģistrējoties Tīmekļa vietnē, tikai saskaņā ar šajos Noteikumos un nosacījumos noteikto kārtību un šajos Noteikumos un nosacījumos noteiktajiem tiešās tirgvedības mērķiem.

2.3 Reģistrējoties e-veikalā, Klientam ir jānorāda pilnīgi un pareizi personas dati. Reģistrējoties Reģistrētais apmeklētājs piekrīt viņa sniegto datu apstrādei norādītajos datu vākšanas un izmantošanas nolūkos. Ja Reģistrētais apmeklētājs nepiekrīt šo Noteikumu un nosacījumu 3.1. punktā noteiktajā kārtībā, Datu pārzinim nav tiesību izmantot šos personas datus (izņemot personas datu glabāšanu).

2.4 Datu pārzinis ievēro katra Reģistrētā apmeklētāja tiesības uz privātumu. Pircēja personas dati (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese un cita e-veikala reģistrācijas veidlapā sniegtā informācija) tiek vākti un apstrādāti, lai:

2.4.1. apstrādāt Pircēja preču pasūtījumus;

2.4.2. izsniegt finanšu dokumentus;

2.4.3. atrisināt problēmas, kas saistītas ar preču piegādi vai piegādi;

2.4.5. tiešā mārketinga nolūkos;

2.4.4. lai izpildītu citas līgumsaistības.

2.5. Datu pārzinis var izmantot datus, kas nav tieši saistīti ar Reģistrētā apmeklētāja personu, statistikas vajadzībām, t. i., datus par iegādātajām precēm. Šādi statistikas dati tiks apkopoti un apstrādāti tā, lai novērstu Reģistrētā apmeklētāja identitātes vai citu personiski identificējamu datu izpaušanu.

2.6 Visa informācija par apstrādātajiem personas datiem ir konfidenciāla. Datu pārzinis

apņemas neizpaust personas datus trešajām personām, izņemot Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

2.7. Reģistrēta apmeklētāja personas dati tiek glabāti ne ilgāk, nekā to prasa norādītie apstrādes nolūki. Pēc datu glabāšanas termiņa beigām Reģistrētā apmeklētāja personas datus iznīcina saskaņā ar piemērojamos tiesību aktos noteikto kārtību.

2.8. Reģistrētā apmeklētāja personas datus apstrādā, izmantojot drošus organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, grozīšanu, izpaušanu, izmantošanu, kā arī pret jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

3. Reģistrētā apmeklētāja tiesības

3.1 Reģistrējoties Tīmekļa vietnē, Reģistrētais apmeklētājs apliecina savu piekrišanu viņa personas datu apstrādei un izmantošanai saskaņā ar šajos Noteikumos izklāstīto kārtību. Reģistrētam apmeklētājam, kurš nevēlas, lai viņa/viņas personas dati tiktu apstrādāti un izmantoti noteiktajiem nolūkiem, ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, informējot par to Datu pārzini pa e-pastu: labas@pasipuosk.lt.

3.2. Pēc Noteikumu 3.1. punktā minētā paziņojuma saņemšanas Datu pārzinis nekavējoties un bez atlīdzības pārtrauc personas datu apstrādi un par to informē Reģistrēto apmeklētāju Noteikumu 5.1. punktā noteiktajā kārtībā.

3.3 Reģistrētajam apmeklētājam ir tiesības mainīt un/vai atjaunināt reģistrācijas veidlapā sniegto informāciju.

3.4. Reģistrētajam apmeklētājam ir tiesības piekļūt darbībām, kas veiktas saistībā ar viņa personas datu apstrādi.

3.5. Reģistrētajam apmeklētājam ir tiesības pieprasīt savu personas datu (izņemot glabāšanu) labošanu, iznīcināšanu vai apstrādes apturēšanu, ja pēc piekļuves saviem personas datiem vai to izmantošanas viņš konstatē, ka viņa dati ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi, sazinoties ar Datu pārzini šo noteikumu 5.1. punktā noteiktajā kārtībā.

4. Noteikumu grozījumi

4.1 Datu pārzinim ir tiesības grozīt šos Noteikumus un nosacījumus daļēji vai pilnībā, par to paziņojot Tīmekļa vietnei.

4.2. Noteikumu grozījumi vai modifikācijas stājas spēkā pēc to publicēšanas internetā. 

4.3. Ja Reģistrētais apmeklētājs nepiekrīt Noteikumu grozījumiem vai papildinājumiem, viņam/viņai ir tiesības izteikt savu nepiekrišanu grozītajiem vai papildinātajiem Noteikumiem saskaņā ar kārtību un mērķiem, kas saistīti ar viņa/viņas personas datu apstrādi, izsakot savu nepiekrišanu šo Noteikumu 5.1. punktā noteiktajā veidā. Ja Reģistrētais apmeklētājs nepiekrīt, tiek uzskatīts, ka Reģistrētais apmeklētājs ir piekritis jaunajai Noteikumu un nosacījumu versijai.

5. Nobeiguma noteikumi

5.1. Visi paziņojumi, kas saistīti ar personas datu apstrādi, ir jāiesniedz datu pārzinim.

pa e-pastu (labas@pasipuosk.lt) vai pa pastu (MB "Internetiniai verslo sprendimai", Salininkų sodų 1-oji g. 44, LT-02223, Vilnius, Lietuvas Republika).

5.2. Datu pārzinis sniedz atbildi tādā pašā formā, kādā tika saņemts reģistrētā apmeklētāja paziņojums, ne vēlāk kā 20 darbdienu laikā no personas nosūtīšanas dokumenta saņemšanas dienas.